Algemene Voorwaarden

HotelRevPar.nl

Maart 2021

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1.2 Opdrachtnemer: Robert van Vliet, Revenue Specialist bij HotelRevpar.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65077636. De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Robert van Vliet aangeboden diensten.

1.4 Opdracht: Iedere door Robert van Vliet met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Robert van Vliet.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht en voor iedere overeenkomst tussen Robert van Vliet en de opdrachtgever tenzij door Robert van Vliet schriftelijk anders aangegeven.

2.2 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij Robert van Vliet deze schriftelijk accepteert.

2.3  Het accepteren van een opdracht, overeenkomst of offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1 Alle offertes van Robert van Vliet zijn gratis, vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Robert van Vliet worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Opdrachtnemer enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3.2 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op het document. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen. 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN SAMENWERKINGEN

4.1 Een opdracht komt tot stand indien er een schriftelijke bevestiging is verstuurd door Robert van Vliet.

4.2  Indien een bevestiging als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Robert van Vliet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit de Opdrachtnemer redelijkerwijs mocht afleiden dat de Opdrachtgever akkoord ging met de overeenkomst. 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en reiskosten. Deze worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

5.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Robert van Vliet gegeven bankrekening.

5.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan is Robert van Vliet gerechtigd om alle werkzaamheden in te trekken.

5.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

5.5 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het de Opdrachtnemer vrij de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.

5.6 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Robert van Vliet gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever. 

ARTIKEL 6 – UITVOERING OVEREENKOMST & WIJZIGINGEN

6.1 Robert van Vliet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2  Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Robert van Vliet te realiseren, zoals het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Robert van Vliet wordt verstrekt, heeft Robert van Vliet het recht de uitvoering van de overeenkomst in te trekken en eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 Wijzigingen in overeenkomsten gelden slechts indien Robert van Vliet deze schriftelijk heeft bevestigd.

6.4 Indien Robert van Vliet verwacht dat door nodige wijzigingen de periode voor voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed, stelt zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.5 In geval van een wijziging binnen de overeenkomst, staat Robert van Vliet in het recht eventuele bijkomende kosten door te rekenen aan de Opdrachtgever. Robert van Vliet rekent geen meerkosten als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf toegekend kunnen worden.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Robert van Vliet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.2 Robert van Vliet is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade na de uitvoering van een opdracht. Hieronder is materiële en immateriële bedrijfsschade inbegrepen.

7.3 Robert van Vliet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en wachtwoorden.

7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Robert van Vliet voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

8.1 Robert van Vliet behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Robert van Vliet. De Opdrachtgever mag deze niet kopiëren, delen of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Robert van Vliet. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

8.2 Alle door Robert van Vliet verstrekte producten en documenten mogen uitsluitend gebruikt worden door de Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Robert van Vliet openbaar te maken en/of te verveelvoudigen daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is geaccepteerd door Robert van Vliet.

8.3 Robert van Vliet behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever voor gebruikt wordt. 

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

9.1 Robert van Vliet is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surseance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Robert van Vliet heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.